กลุ่มกำกับดูแลหลังอออกสู่ตลาด (Post-Marketing)

กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 1 (กลุ่มงานประมวลหลักฐาน)

telephone.svg 0-2590-7032

กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 2 (กลุ่มงานสายตรวจ)

telephone.svg 0-2590-7252