ขอแก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 436) พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
14 มิถุนายน 2566