เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ

การเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน

      เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้งานเป็นผู้มีอำนาจตามใบอนุญาตจริงหรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ผู้ประสงค์เข้าใช้งานต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเข้าใช้ระบบกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้เข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ได้มอบอำนาจไว้ รายละเอียด ดังนี้

 

ช่องทางการยื่นเอกสาร

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

      สามารถติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ ณ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

      88/24 กลุ่มพัฒนาระบบ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 518 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามที่ เบอร์ 0 2590 7297  

 

หลักฐานการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ

1. กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้มีอำนาจ

      มีอำนาจ หมายถึง ผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาตในกรณีบุคคลเป็นเจ้าของคนเดียว ในกรณีผู้รับอนุญาตในนามนิติบุคคลให้เฉพาะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้เดียว (กรณีผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า 1 ท่าน ให้มอบอำนาจตาม ข้อ 2)

         1.1 หนังสือแจ้งความประสงค์เข้าใช้งานระบบ (พร้อมสำเนา) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ   pdf.png  doc.png

         1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง (หน้าแรกและหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง) *กรณีนิติบุคคล

         1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจของบริษัท (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)

         1.4 สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร (สำหรับนำเข้าอาหารทั่วไป) หรือสำเนาใบอนุญาตผลิต (สำหรับนำเข้าวัตถุดิบ) (ประทับตราและรับรองสำเนา)               

 

2. กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้รับมอบอำนาจ

         2.1 หนังสือมอบอำนาจเข้าใช้งานระบบเลขเสมือน ซึ่งระบุระยะเวลามอบอำนาจไม่เกิน 1 ปี พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ ผู้รับมอบอำนาจ 1 คน (พร้อมสำเนา)   pdf.png  doc.png

         2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง (หน้าแรกและหน้าที่ระบุวันที่ออกหนังสือรับรอง) *กรณีนิติบุคคล

         2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร)

         2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร)

         2.5 สำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร (สำหรับนำเข้าอาหารทั่วไป) หรือสำเนาใบอนุญาตผลิต (สำหรับนำเข้าวัตถุดิบ) (ประทับตราและเห็นรับรองสำเนา)

*กรณีบุคคลต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนา work permit (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร แทน (พร้อมรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร)

 

หมายเหตุ

      -  ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบ ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร ณ กองอาหาร (โปรดยื่นเอกสารต่ออายุก่อนสิทธิ์ใช้งานหมดอายุ)

      -  หากมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอำนาจลาออกหรือย้ายงานผู้รับอนุญาต/ ผู้ดำเนินการ ต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้รับมอบอำนาจท่านนั้นทันทีโดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ตามสิทธิ์การใช้งานของผู้รับมอบ อำนาจตามที่ได้มอบอำนาจไว้

      -  หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการเพิ่มสิทธิในการเข้า ใช้งานระบบ ภายใน 3 วันทำการ ในกรณีปกติ หากมีเหตุจำเป็นเช่น ระบบขัดข้อง อาจจะใช้เวลามากกว่า 3 วันทำการ ตามเวลาที่เหมาะสม