ยกเลิกเลขเสมือน

   การแจ้งขอยกเลิกเลขเสมือน

         - สามารถส่งเอกสารแจ้งยกเลิก ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร ตึก 3 ชั้น 5 ห้อง 518 หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

         - ระยะเวลาดำเนินการยกเลิก 7 วันทำการ เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีเหตุขัดข้องอาจมากกว่าเวลาที่กำหนด