2022-08-22_1142.jpg

 

1. ประเภทคำขอ และรายละเอียดการยื่นคำขอประเมินความปลอดภัย "กรณียื่นประเมิน / ยื่นคำขอโดยตรงที่ อย." ได้แก่

 

2. ขั้นตอนการยื่นคำขอ

2.1 ยื่นเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission Link
      หมายเหตุ การกรอกเอกสารขอเปิดสิทธิ์ ให้เลือกขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานในส่วน "การขอประเมินด้านวิชาการ" ด้วย

2022-08-22_1436.jpg

 

2.2 ดำเนินการยื่นคำขอผ่านระบบ ตามขั้นตอนดังนี้

    • เข้าเว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th/ เลือก “ผู้ประกอบการ” 
    • คลิกเลือกกระบวนงานประเมินความปลอดภัยที่ท่านต้องการยื่นคำขอ
    • ดำเนินการยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยตามกรณีที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นตอนดังนี้ รายละเอียด