ขอประเมินความปลอดภัย

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​ ​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

​​​PDF File

​WORD File

 
ขอประเมินความปลอดภัย 
(Update กันยายน 2566)

 

1.

การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร​​ ​

(ยื่นผ่านระบบ e-submission)

pdf.png

​ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร

 

​1.1

การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1.1)

pdf.png

doc 1.png

 

Required documents or evidences for submission of safety assessment report of food additives that qualities or standards have not been prescribed under the Notification of Ministry of Public Health Re: Food Additives (the 1st case).

 

​1.2

การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยเอนไซม์ที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร (กรณีที่ 1.2)

pdf.png

doc 1.png

 

Required documents or evidences for submission of safety assessment report of Food enzyme that have not been prescribed under the Notification of Ministry of Public Health Re: Enzyme for Food Processing.

 

​1.3

​แบบคำขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2.1)

pdf.png

doc 1.png

 

Required documents or evidences and safety assessment data of Food additives that its conditions of use or additional conditions of use have not been prescribed under the Notification of Ministry of Public Health Re: Food Additives (the 2nd case).

 

​1.4

​แบบคำขอประเมินเอนไซม์ที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร (กรณีที่ 2.2)

pdf.png

doc 1.png

 

Required documents or evidences and safety assessment data of enzyme with new purpose(s) of use that not previously prescribed under the Notification of Ministry of Public Health Re: Enzyme for Food Processing.

 

 

1.5

แบบคำขอประเมินเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร

 

 

 

pdf.png

 doc 1.png

 

 

​2.

​ การยื่นผลการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)

(ยื่นผ่านระบบ e-submission)

pdf.png

​ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

pdf.png

 

​Required documents or evidences and health

claim assessment data.

 

3.

​การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร

(ยื่นผ่านระบบ e-submission)

pdf.png

​​ประเมินความปลอดภัยอาหาร

 

 

3.1

การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​

 

 

 

pdf.png

 

 

 

 

 

Required documents or evidences for verification of being novel food together with checklist supporting verification (Novel food).

 

 

 

 

 

 

 

​3.2

​การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)​

pdf.png

 

Required documents or evidences for submission of safety assessment report of novel food under the Notification of the Ministry of Public Health (No.376) B.E.2559, Re: Novel Food for consideration of permission.

 

​3.3

​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่

 

3.3.1

​การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food)ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาต

pdf.png

 

​Required documents or evidences for food safety assessment which not fall in scope of novel food under the Notification of the Ministry of Public Health (No.376) B.E.2559, Re: Novel Food including checklist supporting for safety assessment.

 

​3.3.2

​การขอประเมินการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)

pdf.png

 

Required documents or evidences and safety assessment data of probiotics in food other than prescribed in the Annex of the Notification of the Ministry of Public Health B.E.2554, Re: Use of Probiotics in food and the Notification of the Ministry of Public Health (No.346) B.E.2555, Re: Use of Probiotics in food (No.2)

 

4.

การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ยื่นผ่านระบบ e-submission)

pdf.png

​ประเมินความปลอดภัยขวดนม

pdf.png

 

 

Required documents or evidences and safety assessment data of material used for feeding bottle and milk containers for infant and young children which its materials have not been prescribed under Notification of Ministry of Public Health (No.369) B.E. 2558 Re: Feeding bottle and milk containers for infant and young children

 

​5.

การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

(ยื่นผ่านระบบ e-submission)

pdf.png

​ประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุ

 

​5.1

การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจกพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (

pdf.png

 

 

Required documents or evidences for quality or standard and safety assessment of food packaging made from plastic that qualities or standards have not been prescribed under the Notification of Ministry of Public Health (the 1st case).

 

​5.2

​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมี (active substances) ในภาชนะบรรจุซึ่งสารนั้นส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว

pdf.png

 

 

Required documents or evidences for quality or standard and safety assessment of food packaging that use of substance or chemical that affect nature of food contained in such the food packaging (the 2nd case).

 

​5.3

​การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตพลาสติกแปรใช้ใหม่สำหรับการผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

pdf.png

 

 

​Required documents or evidences for quality or standard and the efficiency of the plastic recycling process for production of food packaging (the 2nd case).

 

​6.

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร​

(Update พฤษภาคม 67)

 

pdf.png

​การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร​