คู่มืองานพิจารณาอนุญาตสถานที่
24 มิถุนายน 2566

รายการ

Download

1. งานพิจารณาอนุญาตสถานที่

 

1.1 การยื่นคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

pdf.png
 

1.2 การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

pdf.png
 

1.3 การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

pdf.png
 

1.4 การยื่นคำสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

pdf.png
 

1.5 การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา) (Update 15 มิถุนายน 2564)

pdf.png
 

1.6 การยื่นแบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง)
(เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นมา)

pdf.png
 

1.7 การยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อการอนุญาตผลิตอาหาร (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา  เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

pdf.png
 

1.8 การยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) หรือคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา  เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

pdf.png
 

1.9 การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

pdf.png
 

1.10 การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

pdf.png
 

1.11 การยื่นคำย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงาน (อ.5) หรือ ไม่เข้าข่ายโรงงาน สบ.2 icon_new.gif

pdf.png
 

1.12 การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ส.4) หรือ คำขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (กรณีต้องตรวจสถานที่) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.) 

pdf.png
 

1.13 การยื่นแบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำผลิตหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)   

pdf.png
 

1.14 การยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา)   

pdf.png
 

1.15 การยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับขึ้นทะเบียนตำรับหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.15) (เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นมา เฉพาะ สถานที่ผลิตอาหารในเขตพื้นที่กทม.)

 

pdf.png