E-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการค้นหาสารและการเพิ่มสารสำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ E-submission 
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561-2563  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่มีการปรับปรุงจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) 
ประชาสัมพันธ์ปรับระบบการยื่นขออนุญาต 20 ก.ย. 60  
การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ - พ.ศ. 2560 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 
ประเด็นถามตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
ผู้ประกอบการอาหารที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตต้องมาลงทะเบียนก่อนยื่นคำขอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เรื่อง การพัฒนาระบบการอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ E-submission และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาต 
คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission  

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มพัฒนาระบบ 2  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มทารกและเด็กเล็ก และอาหารทางการแพทย์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร