เว็บไซต์ใหม่สำนักอาหาร 

E-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การกรอกแบบฟอร์มและวิธีการยื่นคำขอผ่านระบบ e-Submission (ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ .. พ.ศ. .... เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  
ตัวอย่างข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ตามมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อกำหนดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคสำหรับอาหารพร้อมบริโภค  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ .. พ.ศ. เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2)  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ... พ.ศ. .... เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) 
ประกาศ "แจ้งเปลี่ยนวันทำการคลินิกจัดประเภท"  
เอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร คำขอใหม่ (สบ.7) และคำขอแก้ไข (สบ.8)  
โปรดทราบ กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน สามารถนำเลขสถานที่ผลิตเดิมมาใช้ได้ และให้เลขสารบบอาหารสำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วสามาถผลิตได้ต่อไป  
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 สบ.7 และ สบ.8 ไม่อัตโนมัติอีกต่อไป 
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560  

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดทางบประมาณและติดตามผล ประจำกลุ่มพัฒนาระบบ 2 สำนักอาหาร  
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สำนักอาหาร กลุ่มพัฒนาระบบ 2 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) สำนักอาหาร กลุ่มพัฒนาระบบ 2 
ประกาศรับสมัคงลูกจ้างโครงการฯ พิจารณาคำขอโฆษณาอาหาร 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ กลุ่มพัฒนาระบบ 1  
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ พิจารณาจัดประเภทอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
ประกาศรับสมัครงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด    
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒) (ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เว้นแต่ข้อความเกี่ยวกับสารอาหาร ตารางสารอาหารเทียบกับ WHO วิธีเตรียม ฉลากโภชนาการ ฉลากแบบจีดีเอ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ การใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย การระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย สำหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
   
                                                            รวมแจ้งเตือนประกาศ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร