e-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 
 

ระบบจองคิวเพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
(เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Re-process
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการยื่นคาขออนุญาตด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต (E-submission) ในปัจจุบันและอนาคต วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น การทบทวนข้อกำหนดปริมาณของแข็งทั้งหมด และ Aflatoxin M1  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การแสดงฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม 

การแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร    สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรประกอบ 

คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission 
เอกสารประกอบการประชุม สสจ.ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ Auto E-submission วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ขอเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการ E-submission เสริมอาหาร จากวันที่ 1 ก.ค. 59 เป็นวันที่ 10 ส.ค. 59  
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
 
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร