E-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ (ฉบับที่ 2) 
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ... พ.ศ. ..... เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (ฉบับที่ 3)  
คู่มือการออกใบสั่งชำระผ่านระบบ E-Submission 
คู่มือการค้นหาสารและการเพิ่มสารสำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านระบบ E-submission 
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561-2563  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่มีการปรับปรุงจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) 
ประชาสัมพันธ์ปรับระบบการยื่นขออนุญาต 20 ก.ย. 60  
การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ - พ.ศ. 2560 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 
ประเด็นถามตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้สำนักอาหาร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ประกาศรับสมัครงาน ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กลุ่มพัฒนาระบบ 1  
ประกาศรับสมัครงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร