e-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 
 

ระบบจองคิวใหม่ ( Version 2.0 ) เพื่อนยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ( เริ่มใช้วันที่ 4 ม.ค. 60 เป็นต้นไป )
 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมชี้แจง เรื่องการพัฒนาระบบการอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ E-submission และ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาต 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การศึกษารูปแบบการแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอที่เหมาะสม 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ  
20 ก.พ. 60 นี้ เปิดบริการยื่นคำขอ แบ่งบรรจุ/อ้างอิงสูตร(ที่มีเลขสารบบอาหาร)/ส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แบบคำขอ สบ.5) ผ่านทางระบบ E-submission  
คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission  
กำหนดปิดระบบจองคิว version 1.1 และ เปิดใช้งานระบบจองคิว version 2.0  
[ ขั้นตอนและเงื่อนไขระบบจองคิวใหม่ ]   [ คู่มือการใช้งาน ]
การออกหลักฐานการอนุญาตด้านอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการแสดงฉลากข้าวสารบรรจุถุง 
การยื่นแก้ไขฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ภายใน 2 ธันวาคม 2559)  ตัวอย่างเอกสาร   
เปิดให้บริการยื่นคำขอแก้ไข สบ.8 สำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตตามแบบ สบ.7 ผ่านระบบ E-submission 
E-submission ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดให้บริการ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา (ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ 2 ตำแหน่ง) กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มพัฒนาระบบ 2  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มทารกและเด็กเล็ก และอาหารทางการแพทย์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร