[ :-:-- สำนักอาหาร --:-:

เว็บไซต์ใหม่สำนักอาหาร 

E-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่น หรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ    
ความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้กระเทียมดำเป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหาร 
ประเด็นถาม-ตอบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร   
การติดตามสถานะคำขอกรณียื่นคำขอผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ e-submission ด้านอาหาร   
ประกาศแจ้งเตือน !!! ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัย   
คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด/ คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด   

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

อบรม / สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์กฏหมายและหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์   
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     
ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Process Authority) ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

                                                                 รวมข่าวอบรม/ สัมมนา ...

สมัครงาน

--

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒) (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เว้นแต่ข้อความเกี่ยวกับสารอาหาร ตารางสารอาหารเทียบกับ WHO วิธีเตรียม ฉลากโภชนาการ ฉลากแบบจีดีเอ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ การใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย การระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย สำหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
   
                                                   รวมแจ้งเตือนประกาศ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร