เว็บไซต์ใหม่สำนักอาหาร 

E-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ "แจ้งเปลี่ยนวันทำการคลินิกจัดประเภท"  
เอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ ระบบ e-submission ผลิตภัณฑ์อาหาร การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร คำขอใหม่ (สบ.7) และคำขอแก้ไข (สบ.8)  
โปรดทราบ กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน สามารถนำเลขสถานที่ผลิตเดิมมาใช้ได้ และให้เลขสารบบอาหารสำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วสามาถผลิตได้ต่อไป  
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 สบ.7 และ สบ.8 ไม่อัตโนมัติอีกต่อไป 
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560  

ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อรองรับการดำเนินการปรับกฎระเบียบตามความตกลงอาเซียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เว็บไซต์ใหม่สำนักอาหาร 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

อบรม / สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม (1) หลักสูตรการแสดงฉลากอาหาร (2) หลักสูตรการแสดงฉลากโภชนาการ และฉลากแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) (3) หลักสูตรข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ขอเชิญผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรหน่วยอบรมและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฏหมายอาหาร ครั้งที่ 1/2561
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   

                                                                 รวมข่าวอบรม/ สัมมนา ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ พิจารณาจัดประเภทอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
ประกาศรับสมัครงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบ 1 
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร