e-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 
 

ระบบจองคิวใหม่ ( Version 2.0 ) เพื่อนยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ( เริ่มใช้วันที่ 4 ม.ค. 60 เป็นต้นไป )
 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ  
20 ก.พ. 60 นี้ เปิดบริการยื่นคำขอ แบ่งบรรจุ/อ้างอิงสูตร(ที่มีเลขสารบบอาหาร)/ส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แบบคำขอ สบ.5) ผ่านทางระบบ E-submission  
คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำมันและไขมัน  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง  
กำหนดปิดระบบจองคิว version 1.1 และ เปิดใช้งานระบบจองคิว version 2.0  
[ ขั้นตอนและเงื่อนไขระบบจองคิวใหม่ ]   [ คู่มือการใช้งาน ]
การออกหลักฐานการอนุญาตด้านอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการแสดงฉลากข้าวสารบรรจุถุง 
การยื่นแก้ไขฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ภายใน 2 ธันวาคม 2559)  ตัวอย่างเอกสาร   
เปิดให้บริการยื่นคำขอแก้ไข สบ.8 สำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตตามแบบ สบ.7 ผ่านระบบ E-submission 
E-submission ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดให้บริการ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. 

การแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร    สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรประกอบ 

คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission 
เอกสารประกอบการประชุม สสจ.ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ Auto E-submission วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

อบรม / สัมมนา

ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน  2560 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่  27-31 มีนาคม  2560 ซึ่งจัดโดย สถาบันอาหาร  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต/หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร)  

ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

                                                                 รวมข่าวอบรม/ สัมมนา ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ 2 ตำแหน่ง กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มพัฒนาระบบ 2  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มทารกและเด็กเล็ก และอาหารทางการแพทย์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร