e-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 
 

ระบบจองคิวเพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
(เริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Re-process
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียน อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น การทบทวนข้อกำหนดปริมาณของแข็งทั้งหมด และ Aflatoxin M1  
"ติวเข้ม การขออนุญาตด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ด (Auto E-submission สบ.7 และ E-submission เสริมอาหาร) วันที่ 21 กรกฎาคม 2559" 
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การแสดงฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม 

การแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร    สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรประกอบ 

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียมแบบจีดีเอ 
คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission 
เอกสารประกอบการประชุม สสจ.ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ Auto E-submission วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ขอเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการ E-submission เสริมอาหาร จากวันที่ 1 ก.ค. 59 เป็นวันที่ 10 ส.ค. 59  
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการยื่นคำขอผ่านระบบ e-submission สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
[ คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID ]  [ คู่มือการตรวจสอบส่วนประกอบอาหารและการขอเพิ่มรายการ ]
ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการใช้บริการระบบจองคิวใหม่  
คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID ]  [ Q & A ]
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป อาหารดังต่อไปนี้ สามารถยื่นคำขอและรับอนุญาตได้ที่สาธารณสุขจังหวัดเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
[ ดูประเภทอาหาร ] [ คำสั่งฯมอบอำนาจที่ 22/2559 ]  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกระเบียบใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นขออนุญาต  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
 
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร