e-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 
 

ระบบจองคิวใหม่ ( Version 2.0 ) เพื่อนยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ( เริ่มใช้วันที่ 4 ม.ค. 60 เป็นต้นไป )
 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำมันและไขมัน  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง  
กำหนดปิดระบบจองคิว version 1.1 และ เปิดใช้งานระบบจองคิว version 2.0  
[ ขั้นตอนและเงื่อนไขระบบจองคิวใหม่ ]   [ คู่มือการใช้งาน ]
การออกหลักฐานการอนุญาตด้านอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการแสดงฉลากข้าวสารบรรจุถุง 
การยื่นแก้ไขฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ภายใน 2 ธันวาคม 2559)  ตัวอย่างเอกสาร   
เปิดให้บริการยื่นคำขอแก้ไข สบ.8 สำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตตามแบบ สบ.7 ผ่านระบบ E-submission 
E-submission ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดให้บริการ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. 

การแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร    สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรประกอบ 

คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission 
เอกสารประกอบการประชุม สสจ.ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ Auto E-submission วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

อบรม / สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต/หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร)  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

                                                                 รวมข่าวอบรม/ สัมมนา ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร