เว็บไซต์ใหม่สำนักอาหาร 

E-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ... พ.ศ. .... เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียวแบบจีดีเอ  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ... พ.ศ. .... เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตอาหารในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562-2564  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ .. พ.ศ. .... เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  
ตัวอย่างข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ตามมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อกำหนดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคสำหรับอาหารพร้อมบริโภค  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ .. พ.ศ. เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2)  
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ... พ.ศ. .... เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

อบรม / สัมมนา

ข่าวด่วน!!! สำนักอาหาร เปิดอบรมหลักสูตร การยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ e-Submission ..เพิ่มตามคำเรียกร้อง  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อดว้ยความร้อน (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   

                                                                 รวมข่าวอบรม/ สัมมนา ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ 2 ตำแหน่ง  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ตำแหน่งพิจารณาจัดประเภทอาหาร  
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มพัฒนาระบบ 1 ต้องการรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดทางบประมาณและติดตามผล ประจำกลุ่มพัฒนาระบบ 2 สำนักอาหาร
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

แจ้งเตือนประกาศฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก (ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒) (ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เว้นแต่ข้อความเกี่ยวกับสารอาหาร ตารางสารอาหารเทียบกับ WHO วิธีเตรียม ฉลากโภชนาการ ฉลากแบบจีดีเอ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ การใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย การระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย สำหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
   
                                                            รวมแจ้งเตือนประกาศ ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร