สถานที่ผลิต

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

​แนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

  pdf.png

2

การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

   
 

2.1

แบบตรวจสอบคำขอฯ (checklist) กรณีขอใหม่/เพิ่มประเภทอาหาร/เปลี่ยนแปลงแบบแปลน  แผนผังและรายการเครื่องจักร

  pdf.png
 

2.2

คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร

doc.png pdf.png

3

​การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่)

   
 

3.1

กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน

   
   
  • แบบตรวจสอบคำขอฯ (checklist) คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
  pdf.png
   
  • คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
doc.png pdf.png
 

3.2

กรณีเข้าข่ายโรงงาน

   
   
  • แบบตรวจสอบคำขอฯ (checklist) คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
  pdf.png
   
  • คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
doc.png pdf.png

4

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตอาหาร (สำหรับผู้ประกอบการรายเก่า)

   
 

4.1

กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน

   
   
  • แบบตรวจสอบคำขอฯ (checklist) กรณีเพิ่มประเภท/กรรมวิธีการผลิต
  pdf.png
   
  • แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)
doc.png pdf.png
 

4.2

กรณีเข้าข่ายโรงงาน

   
   
  • แบบตรวจสอบคำขอฯ (checklist) กรณีเพิ่มประเภท/กรรมวิธีการผลิต
  pdf.png
   
  • คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
doc.png pdf.png

5

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอนุญาตไว้

 

doc.png pdf.png