โฆษณา

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 
 
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564
pdf.png

2

คู่มือสำหรับประชาชน

 
 
  • การขออนุญาตโฆษณาอาหาร
pdf.png

3

​การเข้าใช้งานระบบ e-Submission

 
 
  • เปิดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบและการขออนุญาตโฆษณาอาหาร
link.png

4

​แบบฟอร์ม

 
 
  • หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
pdf.png
 
  • หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อขอเข้าใช้งานระบบขออนุญาตโฆษณา)
pdf.png
 
  • แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร (Checklist) สำหรับโฆษณาผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อคำขอ
pdf.png
 
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร
pdf.png