ค่าใช้จ่าย

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

​ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร

pdf.png

2

ค่าธรรมเนียมอ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

pdf.png