สถานที่ผลิต

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​

   

 

 

 

1.

แนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

pdf.svg

 

 

2.

การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

 

 

 

 

2.1

ขอตรวจประเมินสถานที่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

2.2

ขอตรวจประเมินสถานที่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

Check list ตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

 

(1) กรณีขอใหม่

 

pdf.svg 

 

 

 

(2) กรณีเพิ่มประเภทอาหาร

 

pdf.svg

 

3.

การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) หรือขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)

 

 

 

 

3.1

การขออนุญาตผลิตอาหาร (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

3.2

การขออนุญาตผลิตอาหาร (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

Check list การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร หรือขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

 

pdf.svg 

 

4.

การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) หรือการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)

 

 

 

 

4.1

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหาร กรณีตรวจประเมินสถานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

4.2

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหาร กรณีตรวจประเมินสถานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

 

Check list กรณีเพิ่มประเภทอาหาร / กรรมวิธีการผลิต

 

pdf.svg 

 

5.

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอนุญาตไว้

 

 pdf.svg

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567