หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ THC และ CBD ในผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 หน่วยงาน

ลิงก์

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
   

คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์   

link.png

 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

link.png

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

link.png
   

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)

link.png

 

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ  สวทช. (NCTC)

link.png

 

ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

link.png