ค่าใช้จ่าย

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ มี ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง

  pdf.png

2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (ฉบับที่ 2)

  pdf.png
 

2.1

​คู่มือสำหรับประชาชน

   
   
 • เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
  pdf.png
   
 • แบบตรวจสอบคำขอฯ (checklist) ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)
  pdf.png
   
 • แบบตรวจสอบคำขอฯ (checklist) ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)
  pdf.png
   
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาต
  pdf.png
 

2.2

แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบต่างๆ

   
   
 • แนวทางการกรอกคำขอและ​ตัวอย่าง
  pdf.png
   
 • แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
  pdf.png
 

2.3

แบบฟอร์ม

   
   
 • คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)
doc.png pdf.png
   
 • คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
doc.png pdf.png
   
 • ​คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)
doc.png pdf.png
   
 • แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
doc.png pdf.png
   
 • ​หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
doc.png pdf.png
   
 • ​เอกสารตรวจสอบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
  pdf.png

3

​ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

  pdf.png

4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง (ฉบับที่ 2)

  pdf.png
 

4.1

คู่มือสำหรับประชาชน

   
   
 • เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
  pdf.png
   
 • แบบตรวจสอบคำขอฯ(checklist) ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)
  pdf.png
   
 • แบบตรวจสอบคำขอฯ(checklist) ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)
  pdf.png
   
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาต
  pdf.png
   
 • แนวทางการกรอกคำขอและ​ตัวอย่าง
  pdf.png
 

4.2

แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบต่างๆ

   
   
 • แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
  pdf.png
   
 • แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ
  pdf.png
   
 • แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  pdf.png
   
 • แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน 
  pdf.png
   
 • แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ 
  pdf.png
   
 • แนวทางการกรอกเอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  pdf.png
 

4.2

แบบฟอร์ม

   
   
 • คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)
doc.png pdf.png
   
 • คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
doc.png pdf.png
   
 • คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)
doc.png pdf.png
   
 • ​แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
doc.png pdf.png
   
 • หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
doc.png pdf.png
   
 • ​เอกสารตรวจสอบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
  pdf.png
   
 • ​เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ
  pdf.png
   
 • ​เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  pdf.png
   
 • ​เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน
  pdf.png
   
 • ​เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์
  pdf.png
   
 • เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  pdf.png

5

​ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่สารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ

  pdf.png

6

​ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 439) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2)

  pdf.png
 

6.1

คู่มือสำหรับประชาชน

   
   
 • เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
  pdf.png
   
 • แบบตรวจสอบคำขอฯ (Checklist) ยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)
  pdf.png
   
 • แบบตรวจสอบคำขอฯ (Checklist) ขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)
  pdf.png
   
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาต
  pdf.png

7

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ e-Submission

  link.png

8

คู่มือ รายการตรวจวิเคราะห์อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน 9 ประเภท เพื่อประกอบการขออนุญาต

 

  pdf.png