GMP3-GMP386.png

ข้อกำหนด

 

การตรวจประเมิน

​รายการ

ดาวน์โหลด​ ​

  • ตส.13 (60) บันทึกการตรวจสถานที่คัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด

pdf.png​​

​​doc.png

 

  • หน่วยงานที่ตรวจประเมินได้

    • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) – สถานที่ผลิตในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

    • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) – ณ จังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิต

    • หน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีกับ อย.