GMP1-GMP.png

 

         การผลิตอาหารให้ปลอดภัย โดยการบังคับใช้หลักเกณฑ์ GMP เป็นกฎหมายนั้น เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิต ปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

         ซึ่งกฎหมายกำหนดมาตรการและบทลงโทษ สำหรับผู้ผลิตอาหารที่ไม่ปฏิบัติตาม GMP กฎหมายไว้ ตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

         ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

    1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
    2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร