GMP10-supervisor.png

      ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร กำหนดให้สถานที่ผลิตอาหารที่บังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะ ต้องมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ และเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังนี้

คุณสมบัติ 
 • มีความรู้เพียงพอในการควบคุมกระบวนการผลิต
 • มีหลักฐานการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดเฉพาะ 1, 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี
  • จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
  • หน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ทำหน้าที่ 
 • ดูแลควบคุมการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ทุกรุ่นการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิตประจำ ณ สถานที่ผลิตอาหาร 
 
เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
 • ต้องแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูล ชื่อสกุล ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร 1 คน ประจำ ณ สถานที่ผลิต ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น (พิจารณาจากเลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน)
  • สถานที่ผลิตอาหาร 1 แห่ง สามารถแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหารได้มากกว่า 1 คน 
 • หากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจประเมิน ตรวจพบว่า สถานประกอบการไม่มีมาตรการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะมีผู้ควบคุมการผลิตที่มีคุณสมบัติครบ ก็ถือว่า “ไม่ผ่าน GMP 420” เช่นเดียวกันกับกรณีไม่มีผู้ควบคุมการผลิต หรือมีผู้ควบคุมการผลิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด

 

คู่มือการใช้งานระบบแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร

 

ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง

 • รูปแบบการอบรมและการสอบวัดความรู้ มี 2 รูปแบบ

1. ศึกษาด้วยตนเองจาก "คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง"  และสมัครเข้ารับการสอบวัดความรู้ ณ ศูนย์สอบที่ อย. กำหนด ท่านสามารถเช็คกำหนดการสอบและสถานที่จัดสอบที่ท่านสะดวกจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1.1 มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช็คกำหนดการสอบและสถานที่จัดสอบ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. 

2. การอบรมในรูปแบบออนไลน์ และสอบวัดความรู้ในระหว่างการอบรม เช็คกำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย.

               ทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อผู้สอบวัดความรู้ผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ อย. กำหนด (ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากโครงสร้างหลักสูตร) จะได้รับใบประกาศนียบัตรสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 
ผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์
 
ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า