ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​

1.

การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) หรือขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)

 

1.1

การขออนุญาตผลิตอาหาร (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg 

 

 

1.2

การขออนุญาตผลิตอาหาร (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg 

 

2.

การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) หรือการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)

 

2.1

กรณีตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

 

2.1.1

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหาร กรณีตรวจประเมินสถานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

 

2.1.2

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหาร กรณีตรวจประเมินสถานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

2.1.3

การขอปรับสถานะสถานที่ผลิตอาหาร (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

2.1.4

การขอปรับสถานะสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

2.1.5

การขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

2.1.6

การขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

 Check list กรณีตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

 

1)

กรณีเพิ่มประเภทอาหาร /กรรมวิธีการผลิต

 

pdf.svg

 

 

 

2)

กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต, กรณี เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง, กรณี เพิ่ม-ลดเครื่องจักร

 

pdf.svg

 

 

 

3)

กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร

 

pdf.svg

 

 

 

4)

กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร (ที่มิใช่การย้ายสถานที่เก็บอาหาร)

 

pdf.svg

 

 

 

5)

กรณีขอเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ อ. 1) หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)

 

pdf.svg

 

 

 

6)

กรณีขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร

 

pdf.svg

 

 

2.2

 กรณีไม่ตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

 

2.2.1

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหาร กรณีไม่ตรวจประเมินสถานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

2.2.2

2.2.2 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหาร กรณีไม่ตรวจประเมินสถานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

 Check list กรณีไม่ตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

 

1)

กรณีแก้ไขชื่อผู้รับอนุญาต (นิติบุคคล) และ/หรือ ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

 

2)

กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ตามกรมการปกครอง)

 

pdf.svg

 

 

 

3)

กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ดำเนินกิจการ

 

pdf.svg 

 

 

 

4)

กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)

 

pdf.svg

 

 

 

5)

กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ผลิตอาหาร)

 

pdf.svg 

 

 

 

6)

กรณีเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการแปรสภาพนิติบุคคล/กรณีการเปลี่ยนนิติบุคคลผู้รับอนุญาตที่เกิดจากการควบรวมกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบรวมกิจการของนิติบุคคล

 

pdf.svg

 

 

 

7)

กรณีการจดทะเบียนเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

pdf.svg 

 

 

 

8)

กรณีการยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือ ยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร หรือ ยกเลิกผู้ดำเนินกิจการ

 

pdf.svg

 

3.

การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)

 

3.1

การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

3.2

การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

pdf.svg 

pdf.svg

 

4.

การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4) หรือคัดสำเนาใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1)

 

4.1

การขอใบแทนหรือคัดสำเนาสถานที่ผลิตอาหาร (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

5.

การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11) และการขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสาหรับการขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)

 

5.1

การขอผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว หรือเพื่อเป็นตัวอย่างขึ้นทะเบียน หรือพิจารณาการสั่งซื้อ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg 

 

 

5.2

 การขอผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว หรือเพื่อเป็นตัวอย่างขึ้นทะเบียน หรือพิจารณาการสั่งซื้อ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567