ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

 

 

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

 

 

​คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

PDF File

​WORD File

1.

ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  (ยื่นผ่านระบบ e-Submission) ​ ​ ​

 

​1.1

​การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)

link.png

pdf.png

​ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

 

​1.2

​การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)  

link.png

pdf.png

​การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)

   

(1) การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1) หรือคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)

pdf.png

2.

การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตอาหาร  (ยื่นผ่านระบบ e-Submission) ​ ​ ​ ​

 

​2.1

​กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต

 

​2.1.1

​การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)

link.png

pdf.png

​การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)

 

​2.1.2

​การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)

link.png

pdf.png

​การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) (กรณีที่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

 

​2.1.3

​​​การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร

(แบบ อ.5)

link.png

pdf.png

​การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)

 

 

(1) ​กรณีขอเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ อ. 1) หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) 

pdf.png

 

 

(2) ​กรณีเพิ่มประเภทอาหาร /กรรมวิธีการผลิต

pdf.png

 

(3) ​กรณีเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต, กรณี เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง, กรณี เพิ่ม-ลดเครื่องจักร 

pdf.png

 

​(4) กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร 

pdf.png

 

(5) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร (ที่มิใช่การย้ายสถานที่เก็บอาหาร) 

pdf.png

 

​(6) ขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร

pdf.png

 

​2.2

​ ​กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต

 

​2.2.1

​การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)

link.png

pdf.png

​การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

 

​2.2.2

​การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)

link.png

pdf.png

​การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4) (กรณีที่ไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

 

 

(1) ​กรณีแก้ไขชื่อผู้รับอนุญาต (นิติบุคคล) และ/หรือ ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร

pdf.png

 

 

​(2) ​กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ตามกรมการปกครอง) 

pdf.png

 

 

(3) ​​กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ดำเนินกิจการ 

pdf.png

 

 

​(4) ​กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) 

pdf.png

 

 

​(5) ​กรณีแก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ไม่ใช่การย้ายสถานที่ผลิตอาหาร)

pdf.png

 

 

​(6) ​กรณีเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการแปรสภาพนิติบุคคล/กรณีการเปลี่ยนนิติบุคคลผู้รับอนุญาตที่เกิดจากการควบรวมกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบรวมกิจการของนิตีบุคคล 

pdf.png

 

 

(7) ​​กรณีการจดทะเบียนเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

pdf.png

 

 

(8) ​​กรณีการยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร หรือ ยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร หรือ ยกเลิกผู้ดำเนินกิจการ 

pdf.png

 

​2.3

​การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)

link.png

pdf.png

​การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)

pdf.png

 

​2.4

​การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)

link.png

pdf.png

​การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)

pdf.png

3.

​​ขออนุญาตผลิตเฉพาะคราว (ยื่นผ่านระบบ e-Submission) ​ ​ ​ ​

 

​3.1

การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)

link.png

pdf.png

​การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)

pdf.png

 

​3.2

​การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)

link.png

pdf.png

การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)

 

pdf.png