ขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร

 

 

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

 

​คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

PDF File

​WORD File

 

​ขออนุญาตสถานที่นำเข้า  (ยื่นผ่านระบบ e-Submission) ​ ​ ​

 

​1.

ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) และต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)

link.png

pdf.png

การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6) และการขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)

 

1.1

การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (กรณีขอใหม่)

pdf.png

 

​1.2

การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

pdf.png

 

​2.

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร  ​

link.png

pdf.png

​​การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

 

2.1​

กรณีเพิ่มสภาวะการเก็บอาหาร

pdf.png

 

​2.2

กรณีย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และสถานที่เก็บอาหาร

pdf.png

 

​2.3

กรณีเพิ่มสถานที่เก็บอาหาร

pdf.png

 

​2.4

กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องเก็บอาหาร

pdf.png

 

​2.5

กรณีแก้ไขชื่อสถานที่นำเข้าอาหาร

pdf.png

 

​2.6

กรณีแก้ไขที่อยู่ของสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร

pdf.png

 

​2.7

กรณีแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ

pdf.png

 

​2.8

​กรณีเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล) 

pdf.png

 

​2.9

กรณีการยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร

pdf.png

 

​2.10

กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการแปรสภาพนิติบุคคล 

pdf.png

 

​2.11

กรณีการขอใบแทน 

pdf.png