กรณียื่นขอรับเลขสารบบอาหารต้องใช้แบบฟอร์มคำขอที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น
"Please refer to Thai text for the official version"
 
ลำดับ รายการ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
     1. หนังสือมอบอำนาจและแบบฟอร์มการเปิดสิทธิ์      
1.1   แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  Update 30 เม.ย. 67  
1.2   แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต (e-Submission) สำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต​  Update 30 เม.ย. 67  
1.3   หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ  Update 1 พ.ค  67  
1.4   แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/ เลขสารบบอาหาร  Update 30 เม.ย. 67  
1.5   หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา  
  -  Power of Attorney and to authorize person to work on advertisement approval.    
1.6   แบบฟอร์ม​หนังสือมอบอำนาจเพื่อเข้าใช้ระบบเลขเสมือน (FM,FG)  
1.7   ​แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าใช้ระบบเลขเสมือน (FM,FG)  
         
     2. งานประเมินความปลอดภัยฯ      
2.1   ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร : แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-1) : วัตถุเจือปนอาหาร
 
2.2   ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร : แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-2) : เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป
 
2.3   ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร : (กรณีที่ 2) แบบคำขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
 
2.4   ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ : แบบคำขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ​  
2.5   ประเมินความปลอดภัยอาหาร : (กรณี 1) แบบคำขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)  
2.6   ประเมินความปลอดภัยอาหาร : (กรณี 1) แบบคำขอยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food) เพื่อพิจารณาอนุญาต  
2.7   ประเมินความปลอดภัยอาหาร : (กรณี 2) แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)  
2.8   การประเมินความปลอดภัยขวดนม : แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก   
2.9   การประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร : (กรณี 1) แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก  
2.10   การประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร : (กรณี 2) แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว​  
         
     3. งานสถานที่      
3.1   คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารสำหรับยื่นที่ OSSC  
3.2   แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต  
3.3   คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)  
3.4   คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)   
3.5   คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)   
3.6   คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)  
3.7   คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
3.8   คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร    Update 17 มิ.ย.  67   
3.9   คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)  
3.10   ​คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)   
3.11   ​คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10)  
3.12   ​คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)  
3.13   คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)​  
3.14   ​คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)  
  -  Application Form for change of items in food production license (Form Sor.4)    
3.15   คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)   
  ​-  Form for change of items in license of food import/order into the Kingdom (Form Sor.5)    
3.16   คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)  
  ​-  Application Form for Requesting for a Number of Food Production Premise not fall in the scope of factory (Form Sor Bor.1)    
3.17   แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)    
  ​-  Application Form for Correction of Food Production Premise not fall in the scope of factory (Form Sor Bor.2)    
3.18   ​ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต/นำสั่งฯอาหาร  
3.19   หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน     
3.20   หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการอนุญาต)     
3.21   หนังสือขอใช้เลขสถานที่เดิม กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน     
3.22   ​หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่ผลิตและเก็บอาหาร     
3.23   ​หนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขประเภทอาหารให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข    
3.24   หนังสือแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาตนำเข้า)  
3.25   หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอนุญาตไว้     
3.26   ​หนังสือรับรองการยื่นหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เพื่อแสดงว่าสถานที่ผลิตอาหารได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่รัฐมนตรีกำหนด    
3.27    บันทึกคำให้การ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร  
3.28   ​บันทึกคำให้การ กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่ใช้เมล็ดกัญชงเป็นวัตถุดิบ    
3.29   บันทึกคำให้การ กรณีใช้สารสกัดแคนนาบิไดออล    
3.30   ตัวอย่างบันทึกและรายงานผลของสถานที่ผลิตอาหาร       
         
     4. งานผลิตภัณฑ์      
4.1   ข้อมูลที่ใช้สำหรับวินิจฉัย/ จัดประเภทอาหาร    
  ​4.1.1  รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร  
  4.1.2  Information for food classification  
4.2   คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)​  
4.3   ​คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19) 
4.4   คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)  
4.5   คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร  
4.6   แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร    
4.7   ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)   
4.8   เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1) ​  
  ​-  Product assessment for food registration Form (Form Sor Bor.5-1)    
4.9   เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2)   
  ​-  Document for checking of food additive quantities (Form Sor Bor.5-2)    
4.10   ​เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)   
4.11   เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)   
  ​-  Document for checking of quantity of amino acids (Form Sor Bor.5-4)    
4.12   เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5)   
  ​-  Document for checking quantity of herbs, extracts or synthetic substances (Form Sor Bor.5-5)    
4.13   แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) ​  
  -  Form for correction details of food which has been registered/notified (Form Sor Bor.6)    
4.14   ​ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.7)    
  ​-  Food Registered/Food Notified Form (Form Sor Bor.7)    
4.15   แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร ที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (แบบ สบ.8)   
  ​-  Form for correction of details of food which has been registered/notified (Form Sor Bor.8)    
4.16   แบบขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร   
  ​-  Request to consider for approval on food formula and use of food additives    
4.17   ​แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์   
  -  Request to consider for approval on qualities or standards of a product    
4.18   ​หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร  
4.19   คำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับสารกาเฟอีนตามประกาศกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2546 (แบบ รภ.01)     
4.20   คำขอขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารสำหรับการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย สำหรับกลุ่มอาหาร: Infant Food  และ Nutraceuticals ตามกฎระเบียบของประเทศอินเดีย   
4.21   ​แบบข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ  
4.22   ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร​  
4.23   แบบฟอร์มคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร 
4.24   คำขอรับคำปรึกษาการตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตน้ำมันและไขมันอื่น  icon_new.gif
 
         
     5. งานโฆษณา      
-   หนังสือแจ้งความประสงค์จะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร  
         
     6. เครื่องหมายที่ใช้แสดงเลขสารบบอาหาร   icon_new.gif      
-   ตัวอย่างเครื่องหมาย อย.      png.png
         
         เงื่อนไขให้แสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมายดังกล่าวด้วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพื้นของกรอบเครื่องหมายและ มีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร โดยพื้นสีของกรอบเครื่องหมายตัดกับสีของพื้นฉลาก      
         อ้างอิงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ศึกษาข้อมูลได้ที่หัวข้อ “กฎหมายอาหาร”)