ขออนุญาตผลิตภัณฑ์

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

​คู่มือที่

เกี่ยวข้อง​ ​

1.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

 book (1) 1.png

 

1.1

ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

1.2

ยื่นคำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

1.3

ยื่นคำขอใหม่และคำขอแก้ไข ผลิตเพื่อการส่งออก

 pdf.svg

 

2.

นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก/อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

 

 

 

 

2.1

ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg 

 

 

2.2

ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

2.3

ยื่นคำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg 

 

 

2.4

ยื่นคำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

2.5

ยื่นคำขอใหม่ ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

pdf.svg

 

 

2.6

ยื่นคำขอแก้ไข ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

pdf.svg 

 

3.

 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

 

 

 

3.1

ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg 

 

 

3.2

ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

3.3

ยื่นคำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

3.4

ยื่นคำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

3.5

ยื่นคำขอใหม่ ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

3.6

ยื่นคำขอแก้ไข ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg 

pdf.svg

 

4.

อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

 

 

 

4.1

ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

 

4.2

ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

4.3

ยื่นคำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

4.4

ยื่นคำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

4.5

ยื่นคำขอใหม่ ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

pdf.svg

 

 

4.6

ยื่นคำขอแก้ไข ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

pdf.svg

 

5.

 อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

 

 

 

5.1

ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

5.2

ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

pdf.svg

 

 

5.3

ยื่นคำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

5.4

ยื่นคำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

pdf.svg

 

 

5.5

ยื่นคำขอใหม่ ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

pdf.svg

 

 

5.6

ยื่นคำขอแก้ไข ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

pdf.svg

 

 

 - ศูนย์ประเมินด้านโภชนาการและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแห่งประเทศไทย (CNACT)

link.png

 

 

6.

 วัตถุเจือปนอาหาร /วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร/เอนไซม์ที่ใช้สำหรับการผลิตอาหาร/ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร

 

 

 

 

- รายการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร

xls.png

 

 

 

6.1

วัตถุเจือปนอาหาร

 

pdf.svg

 

 

 

6.1.1 ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

6.1.2 ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

 

6.1.3 ตัวอย่างฉลากอาหารและคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่าย

 

 

book (1) 1.png

 

 

6.1.4 ตัวอย่างเอกสารการรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร

 

book (1) 1.png 

 

6.2

วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร

 

pdf.svg

 

 

 

6.2.1 ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

 

6.2.2 ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

 

6.2.3 ตัวอย่างฉลากอาหารและคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่าย

 

 

 

 

6.3

เอนไซม์ที่ใช้สำหรับการผลิตอาหาร

 

pdf.svg

 

 

 

6.3.1 ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

 

6.3.2 ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

 

6.3.3 ตัวอย่างฉลากอาหารและคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่าย

 

 

book (1) 1.png

 

6.4

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร

 

pdf.svg

 

 

 

6.4.1 ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

 

6.4.2 ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

 pdf.svg

 

 

 

 

6.4.3 ตัวอย่างฉลากอาหารและคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่าย

 

 

book (1) 1.png 

 

6.5

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทวัตถุเจือปนอาหาร /วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร/เอนไซม์ที่ใช้สำหรับการผลิตอาหาร/ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น

 

 

 

 

 

6.5.1 คำขอใหม่ผลิตเพื่อการส่งออก

 pdf.svg

 

 

6.6

การขออนุญาตแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับเลขสารบบ

 

pdf.svg

 

 

 

6.6.1 คำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

 

6.6.2 คำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

 

6.6.3 คำขอแก้ไขผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

 

 

7.

 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล

 

 

 

7.1

เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง

 

pdf.svg

 book (1) 1.png

 

 

7.1.1 ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

7.1.2 ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

7.2

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

 

pdf.svg

book (1) 1.png 

 

 

7.2.1 ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

7.2.2 ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

7.3

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ

 

pdf.svg

 book (1) 1.png

 

 

7.3.1 ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

7.3.2 ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

7.4

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล เพื่อการส่งออกเท่านั้น

 

 

 

 

 

7.4.1 ยื่นคำขอใหม่ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg 

 

 

 

7.5

การขออนุญาตแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารไว้แล้ว ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล

 

 

 

 

7.5.1 คำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

7.5.2 คำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

 

7.5.3 คำขอแก้ไขผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg 

 

 

8.

ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่

pdf.svg 

 

 

8.1

ยื่นคำขอใหม่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

8.2

ยื่นคำขอใหม่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

8.3

ยื่นคำขอใหม่ (มีการใช้สารใหม่ (Novel Ingredients) หรือเป็นอาหารใหม่ (Novel Food))

pdf.svg

 

 

 

8.4

ยื่นคำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

8.5

ยื่นคำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

8.6

ยื่นคำขอแก้ไข (มีการใช้สารใหม่ (Novel Ingredients) หรือเป็นอาหารใหม่ (Novel Food))

pdf.svg

 

 

 

8.7

ยื่นคำขอใหม่และคำขอแก้ไข ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg

 

 

9.

ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่

pdf.svg 

 

 

9.1

ยื่นคำขอใหม่และคำขอแก้ไข (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

9.2

ยื่นคำขอใหม่และคำขอแก้ไข (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข)

pdf.svg 

 

 

 

9.3

ยื่นคำขอใหม่และคำขอแก้ไข (มีการใช้สารใหม่ (Novel Ingredients) หรือเป็นอาหารใหม่ (Novel Food))

pdf.svg

 

 

 

9.4

ยื่นคำขอใหม่และคำขอแก้ไข (อนุญาตผ่านระบบแบบอัตโนมัติ Auto e-Submission)

pdf.svg 

 

 

 

9.5

ยื่นคำขอใหม่และคำขอแก้ไข ผลิตเพื่อการส่งออก

pdf.svg 

 

 

10.

การขอเพิ่มชื่ออาหารหรือฉลากอาหารเพื่อการส่งออกเท่านั้น สำหรับอาหารทุกประเภท 

pdf.png

 

 

11.

การขอแก้ไขรายการฉลากอาหารเฉพาะส่วน ที่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหารไว้แล้ว

pdf.png

pdf.svg

 

12.

 การขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

pdf.svg 

pdf.svg

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567