"กรณียื่นขอรับเลขสารบบอาหารต้องใช้แบบฟอร์มคำขอที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น"
"Please refer to Thai text for the official version"
 

​ ​เรื่อง

​แบบฟอร์ม​

ตัวอย่าง 

​QR Code

​ 0.

คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารสำหรับยื่นที่ OSSC

 

0.1 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต

 

​ 1.

คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)

​ 2.

คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)

 

​ 3.

คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)

 

4.​

คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)

 

​ 5.

คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)

​ 6.

คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

(Update : ตุลาคม 2566)

 

​ 7.

คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)

 

​ 8.

​คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)

 

​ 9.

​คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10)

 

​ 10.

​คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)

 

​ 11.

​คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.12)

 

​ 12.

คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)​

 

​ 13.

คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)​

หมายเหตุ : รายละเอียดการกรอกข้อมูลในขอคำขอโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ ช่องทางการยื่นคำขอ e-submission กองอาหาร

 

​ 14.

​คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)

15.​

คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)

 

​ 16. ​

​คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)

 

​Application Form for change of items in food production license (Form Sor.4)

 

​ 17. ​

คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)

 

​Form for change of items in license of food import/order into the Kingdom (Form Sor.5)

 

18.​

​คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ ฉ.7)

 

19.​ ​

​คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)

 

​Application Form for Requesting for a Number of Food Production Premise not fall in the scope of factory (Form Sor Bor.1)

 

20.​ ​

แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)  

 

​Application Form for Correction of Food Production Premise not fall in the scope of factory (Form Sor Bor.2)

 

​ 21. ​

​คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดการกรอกข้อมูลในขอคำขอ โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ ช่องทางการยื่นคำขอ e-submission กองอาหาร

 

​Application Form for Food Label Permission (Form Sor Bor.3)   Cancel

 

​ 22. ​

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร  

 

​Form for correction details of food which use of its label permitted (Form Sor Bor.4)   Cancel

 

​ 23. ​

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) ​

 

​Form for correction details of food which has been registered/notified (Form Sor Bor.6)

 

​24.

​ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.7)

 

 

​Food Registered/Food Notified Form (Form Sor Bor.7)

 

25.​ ​

​แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร ที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (แบบ สบ.8) 

 

​Form for correction of details of food which has been registered/notified (Form Sor Bor.8)

 

​ 26. ​

แบบขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

​ ​

​Request to consider for approval on food formula and use of food additives

 

​ 27.

​หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร

28. ​

​แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

 

​Request to consider for approval on qualities or standards of a product

 

29.

ข้อมูลที่ใช้สำหรับวินิจฉัย/ จัดประเภทอาหาร

 

 

​29.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร (ภาษาไทย)

 

​29.2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทอาหาร (English)

  • Information for food classification

 

​ 30.

​ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต/นำสั่งฯอาหาร

 

​ 31.

ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร​

 

32.​

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

(Update : ตุลาคม 2566)

​ 33.

แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต (E-Submission) สำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต​

 

​ 34.

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

 

​ 35.

แบบคำขอการรับรองระบบ GMP ตามกฎหมาย ยกเลิก

 

 

​ 36.

แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/ เลขสารบบอาหาร

 

37.​

​คู่มือการใช้งานระบบเลขเสมือน (FM,FG)

 

 

​ 38.

​เอกสารประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ยกเลิก

 

 

​ 39.

​แบบข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ

 

​ 40. ​

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) 

 

​Form for Food registration / Food notification (Form Sor Bor.5)   Cancel

 

41.​ ​

เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1) ​

 

​Product assessment for food registration Form (Form Sor Bor.5-1)

 

​ 42. ​

เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2) 

 

​Document for checking of food additive quantities (Form Sor Bor.5-2)

 

​ 43. ​

​เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3) 

 

44.​ ​

เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4) 

 

​Document for checking of quantity of amino acids (Form Sor Bor.5-4)

 

​ 45. ​

เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5) 

 

​Document for checking quantity of herbs, extracts or synthetic substances (Form Sor Bor.5-5)

 

46.​

แบบฟอร์มคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร 

47.​

แบบฟอร์มขอให้พิจารณาความเห็นชอบรูปแบบขวดนม

​ยกเลิก

​ 48.​​

​แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและนำเข้าอาหาร

​ ​​ ​ยกเลิก

​48.1  แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องในการยื่นขอหนังสือรับรองอนุญาตผลิตและนำเข้าอาหาร

​ ​ยกเลิก

​ 49.

แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281)  พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

​ ​ยกเลิก

50.

​แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281)  พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

​ ​ยกเลิก

51.

แบบคำขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

​ ​ยกเลิก

52.

​แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหาร

​ยกเลิก

​ 53.

แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนมและภาชนะบรรจุ นมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ยกเลิก

​ 54.

​แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ยกเลิก

​ 55.

คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร ( แบบ ฆอ.1 ) 

ยกเลิก

56.​

ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร : แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-1) : วัตถุเจือปนอาหาร

 

​ 57.

ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร : แบบคำขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1-2) : เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสำเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป

 

58.

ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร : (กรณีที่ 2) แบบคำขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

 

​ 59.

ประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ : แบบคำขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ​

 

60.​

ประเมินความปลอดภัยอาหาร : (กรณี 1) แบบคำขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

 

​ 61.

ประเมินความปลอดภัยอาหาร : (กรณี 1) แบบคำขอยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food) เพื่อพิจารณาอนุญาต

 

62.​

ประเมินความปลอดภัยอาหาร : (กรณี 2) แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)

 

​ 63.

การประเมินความปลอดภัยขวดนม : แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

 

64.​

การประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร : (กรณี 1) แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก​

 

​ 65.

การประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร : (กรณี 2) แบบคำขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว​

 

​ 66.

บันทึกคำให้การ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

(Update : 1 ตุลาคม 2564)

 

67.​ ​

​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา

 

​Power of Attorney and to authorize person to work on advertisement approval

​ 68.​

​หนังสือแจ้งความประสงค์จะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

 

​ 69.​

แบบฟอร์ม​หนังสือมอบอำนาจเพื่อเข้าใช้ระบบเลขเสมือน (FM,FG)

 

​ 70.​

​แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าใช้ระบบเลขเสมือน (FM,FG)

 

71.​

​คำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับสารกาเฟอีนตามประกาศกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2546 (แบบ รภ.01)   

 

72.​

​หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน   

 

73.​

​หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการอนุญาต)   

 

74.​

​หนังสือขอใช้เลขสถานที่เดิม กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน   

 

75.​​

​หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่ผลิตและเก็บอาหาร   

 

76.​

​หนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขประเภทอาหารให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

 

77.​

​บันทึกคำให้การ กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่ใช้เมล็ดกัญชงเป็นวัตถุดิบ  

 

78.​

​หนังสือแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาตนำเข้า)   

 

79.​​

​หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มประเภทอาหาร/กรรมวิธีผลิตอาหารกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เคยได้รับอนุญาตไว้   

 

80.​

​บันทึกคำให้การ กรณีใช้สารสกัดแคนนาบิไดออล  

 

81.​

​ตัวอย่างบันทึกและรายงานผลของสถานที่ผลิตอาหาร  

 

 

82.​

​คำขอขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารสำหรับการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย สำหรับกลุ่มอาหาร: Infant Food  และ Nutraceuticals ตามกฎระเบียบของประเทศอินเดีย

 

83.​

​หนังสือรับรองการยื่นหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เพื่อแสดงว่าสถานที่ผลิตอาหารได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่รัฐมนตรีกำหนด  
(Update : ตุลาคม 2566)

 

84.​

​คู่มือการตรวจสอบแรงม้าของเครื่องจักร และวิธีการคำนวณแรงม้าเปรียบเทียบ   

 

 

85.​

​แผนผังขั้นตอนการตรวจสถานที่เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร และตัวอย่าง หลักฐาน เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุ icon_new.gif