ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาหาร

 ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

​นางสาวนฤมล  ฉัตรสง่า

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร

​นายญาณพล  ขาวพลศรี

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร

นางสาวจิรารัตน์  เทศะศิลป์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ 

​ ดร.กนกวรรณ  มนูญผล

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ