กลุ่มพัฒนาระบบ

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​
นางสาวอรสา จงวรกุล 

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางธิดา ทวีฤทธิ์

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทราวรรณ วัฒนศัพท์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวชนิกานต์ พรหมสิงหกุล

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์  

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นายอนุพงศ์ ขันทองหล่อ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวพรชิตา อุไรรัตน์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวรมณีย์ กระแซง

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นายนิวัฒน์ ทองคำ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวศิริกาญจน์ โกศลจิตร

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวอิชยา ดาวเรือง

จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวพิมพ์วิมล สกุลกันต์

จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาววิมลรัตน์ ออพัฒนกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิรัลพัชร คล้ายอยู่

นักจัดการงานทั่วไป