กลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะ

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

​นางสาวมยุรีพร พรมใบ

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาววรวลัญช์ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวชาลินี ศรีนิ่มนวล

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวพรพิมล เลิศพานิช 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวดวงกมล สุมนาชยานันท์ 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวชุติมา สมบัติมาก 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

​นางสาวปวีณา ภู่เจริญ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ