ฝ่ายบริหารทั่วไป

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

นางพรพิชชา  สังข์รุ่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน​

นางสาวสุกานดา  แซ่ลิ่ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน​

นางสาวจุฑาทิพ  ศรีพงษ์

​เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววราภรณ์  วงศาโรจน์

​เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมะลิวัลย์  เกตุปั้น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

​​นางจินตนา  ปัตภี

นักจัดการงานทั่วไป​

​นางสาวชนัญธิดา  แซ่เตีย

​เจ้าพนักงานธุรการ

​นางสาววรรณภรณ์  ยิ่งวัฒนไกร

​เจ้าพนักงานธุรการ​

​​นางสาววลัญช์ชยา  ถาวรวิสุทธิ์สกุล

​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

​​นางสาวพินิตนาฏ  จำนงนรินทร์รักษ์

​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นายสมชาย  เหมเชื้อ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายวัลลภ  เหล่ากสิการณ์

พนักงานขับรถยนต์​