กลุ่มพัฒนา เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย 2

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​
นายชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพรัตน์ มีอารีย์ 

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิฎากาญจน์ พงศ์อนันต์เดช 

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรปานี บุรานนท์ 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางทัศน์อร ฉัตรไชยศิริ 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางชนินันท์ พรหมเพ็ชร

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาววรดา อ่ำบุญ 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวอทิตา ชนะสิทธิ์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวฉัตรสุรีย์ ไวยรัตนา 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวพรปรียา สุพรรณกูล

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวมลธิสา ชาญประเสริฐ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางวัลยา นิธิปภารักษ์ 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ