กลุ่มอาหารใหม่และนวัตกรรม

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

นางสาววนรัตน์ ศยามล 

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวนัยน์ภัค โกศล

เภสัชกรปฏิบัติการ

 นางสาวพิมพ์ชนก ไชยคีรี

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

 นายพิธิวัฒน์ โล่ห์สุวรัตน์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

 นางสาวภาณุมาศ เมืองวุฒฑานันท์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นายนนท์ ปาลศิริ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ