กลุ่มอนุญาตโฆษณาอาหาร

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

นางณัฏฐา  ณ รังษี 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรวดี  กังวาลไกล   

​เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวสุปรียา  จันทร์เวชศิลป์ 

​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวอัชฌานันท์ สุวรรณพงษ์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ