กลุ่มกำหนดมาตรฐาน

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

นางสาวอรเกตน์เก้า พัฒนากุล

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวศลินา แสงทอง   

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวณัชชา จันไขโคตร 

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวจารุณี วงศ์เล็ก 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาววรรณภา ศรีธัญรัตน์ 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์ 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวดิษญา กิตติธนวิมล 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางกังสดาล อินทอง 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นายวรพจน์ ฤทธิ์ดี 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวนงเยาว์ ประทีปะจิตติ

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นายณภัทร พงษ์พันธ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ เกศสิริกุล 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ปรีชา 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวกมลทิพย์ สังข์นาค

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ขุนดำ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวชนัญชิดา สุทธิชาญบัญชา

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวรัญชิดา สังคหะพงศ์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ รังผึ้ง

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวระวีวรรณ สินสถิตย์ 

จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ