กลุ่มพัฒนา เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย 3

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​
นางสาวศศิวีณ์ นรากร 

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันทวรรณ วิทยาวิโรจน์ 

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นางสาววิลาสินี พรพงศ์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวนันทนา สุวรรณเพชร 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวปฐมพร เช้าเจริญ

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นายอมรพันธ์ ลูกอินทร์

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ ยอดเถื่อน 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวปัทมา แสนเสนยา

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวนิตา ภูพิชญ์พงษ์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวภัสสร มีแก้ว 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวพรทิพย์ ผลประเสริฐ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวเสาวภา สิทธิโชคธรรม

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นายนาราภัทร สันติกุล

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกานต์ ล้ำเลิศ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาววณิชยา หอมกลบ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา ทองอุทิศ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวพิชามญช์ รัตนจริยาคุณ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นายชญานนท์ สุขาภิรมย์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวไอรดา นาคยา

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวอุทุมพร สมัครการ

จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ