กลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

​นางสาววรรณวิสา  ฮับหลี

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

นายชัยรัตน์  พึ่งเพียร

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวณิชภัทร  ภัทรชัยสกุล

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นายนพพงศ์  จันทร์ประเสริฐ

​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวเกษสุดา  หีตพัฒน์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวกิ่งกาญจน์  ประไพพงค์ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

​นางสาวณัฐณา  นิธิวโรภร

​เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ