กลุ่มอาหารทั่วไป

​ ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง​

นางสาวพัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญ

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวธันย์ชนก ทองตัน   

​นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาววิรุฬห์ลักษณ์ เสน่ห์นุช 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ มหาแก้ว 

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

นางสาวมนสุวีร์ ไพชำนาญ 

​นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวมนต์จันท์ คำยา 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวปริญญา ตั้งเจริญกิจ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์พริมา แสงรัตน์ 

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวสุธามาศ ชัชวาลกิจกุล

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาววิระยา มณีกลาง

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวชณิตา ดวงภัคดีรัมย์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวภรณภค จงจิรภัทร์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นางสาวสายรุ้ง ทุยเที่ยงสัตย์ 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ